INFORMOVANÝ PACIENT

Každý pacient má právo na informace o svém zdravotním stavu a na náležitou komunikaci s lékařem.

Co je informovaný souhlas

Informovaný souhlas je úkon, kdy pacient potvrzuje, že byl řádně informován o všech důležitých skutečnostech souvisejících s příslušným lékařským výkonem.

Informovaný souhlas předpokládá, že pacient byl řádně informován o všech důležitých skutečnostech souvisejících s příslušným lékařským výkonem.

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. Souhlas je možno považovat za informovaný, pouze je-li dán na základě objektivních a pravdivých informací, které poskytl pacientovi zodpovědný zdravotnický pracovník, zpravidla lékař – v případě lékařských výkonů, popřípadě jiný odborník (klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut) – v případě jiných než lékařských výkonů. Informace se musí týkat nejen povahy a možných následků, včetně rizik plánovaného výkonu, ale musí obsahovat i možné reálné alternativy těchto výkonů a jejich výhody a nevýhody. Není na zdravotnickém pracovníkovi, aby rozhodoval za pacienta, proto je-li k dispozici více alternativ postupu a všechny jsou lege artis, je na pacientovi, aby zvolil pro sebe takový postup, který bude po řádném informování o výhodách a nevýhodách jednotlivých alternativ postupu považovat za vhodný.